مالکین برای نمایش ملک خود «نام‌ نویسی» را کلیک کنید. 

بازدید کنندگان برای تماس با مالکین «جستجو غرفه» را کلیک کنید. 


با توجه به وضعیت اقتصادی کنونی وب سایت «با مالک» تا اطلاع ثانوی برای تمامی مالکین و بازدید کنندگان رایگان می باشد.